Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Štatút propagačnej súťaže KiK rodinná premena

PR článok 01.01.2018 Casprezeny.sk

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „KiK rodinná premena“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených.

 

 1. Názov súťaže: „KiK rodinná premena “

 

 1. Organizátor súťaže:

 

Organizátorom súťaže je Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B.

 

Partnerom súťaže je spoločnosť  KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B.

 

 1. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

 

Začiatok súťaže:  5.3.2018.

Ukončenie súťaže (registrácie): 4.4.2018.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

 1. Tlačový titul a portál určený pre súťaž:

- týždenník: Nový Čas pre ženy , Nový Čas Nedeľa

- portál/internetová stránka:  CasPreZeny.sk, diva.sk, najmama.sk

 1. Základný princíp súťaže:
 • 1 V termíne od 5.3.. do 4.4.2018 sa môžu na výzvu prihlásiť rodiny, z ktorých vyberie redakcia Nový Čas pre Ženy jednu rodinu, ktorej členovia prejdú premenou našim stylistom a vizážistom a následne sa nafotí fotostory. Rodina ako odmenu získa oblečenie od partnera, spoločnosti  KiK textil a Non-Food spol. s r. o., ktoré bude použité pri fotení, profesionálne fotenie a uverejnenie vo vybraných médiach a vrámci komunikačných aktivít partnera a ročné predplatné týždenníka Nový Čas pre Ženy. Z uvedenej realizácie môže byť spracovaný aj videozáznam.
 • 2 Do súťaže je možné prihlásiť sa prostredníctvom e-mailu : rodinnapremena@novycasprezeny.sk
 1. Podmienky účasti v súťaži:
 • 1 Súťaže sa môžu zúčastniť rodiny žijúce na Slovensku, ktoré splnili kritériá účasti uvedené v bode 5 týchto pravidiel s výnimkou zamestnancov organizátora a partnera súťaže, spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r. o., ako aj ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 • 2 Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
 1. Pravidlá súťaže:
 • 1 Do súťaže budú zaradení všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v týchto pravidlách. Predpokladom zaradenia do súťaže je:
 1. a) zaslanie rodinnej fotografie a krátkeho príbehu – predstavenie rodiny, a kontaktných údajov (meno, priezvisko, tel. číslo) na mailovú adresu rodinnapremena@novycasprezeny.sk pod heslom „Kik rodinná premena“.
 2. b) zaslanie prihlasovacieho e-mailu je zároveň:

- potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

- potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

- potvrdenie súhlasu s uverejnením fotografií

 

 • 2 Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacich, ktorí:
 1. a) sa do súťaže prihlásia duplicitne pod rôznymi menami,
 2. b) uvedú pri prihlasovaní klamlivé informácie,
 3. c) porušujú niektoré z týchto pravidiel súťaže
 4. Výhra v súťaži , výber a oboznámenie s výhrou
 • 1 Vybraná rodina získa od poskytovateľa výhry oblečenie a doplnky z obchodnej siete KiK, ktoré budú použité na výrobu propagačných fotografií nafotených s vybranou rodinou a ročné predplatné týždenníka Nový Čas pre Ženy.
 • 2 Poskytovateľom výhry:

- oblečenie z obchodnej siete KiK je prtner súťaže spoločnosť KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B.

- ½ ročné predplatné týždenníka Nový Čas pre Ženy je organizátor súťaže vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B.

 • 3 Výber sa uskutoční do 9.4.2018. Oboznámenie vybraných rodín prebieha telefonickým oznámením, na kontaktné  tel. čísla uvedené v prihlasovacom maily.
 • 4 Vybraný výherca je oprávnený oznámiť organizátorovi súťaže, že výhru neprijíma. Ak výherca odmietne prijať plnenie, ktoré je predmetom výhry alebo ak sa organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu najneskôr do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, má organizátor právo ponúknuť plnenie, ktoré je predmetom výhry, náhradnému výhercovi.

 

 1. Daňová povinnosť:

Výhry v súťaži sú v zmysle príslušných právnych predpisov považované za zdaniteľný príjem a sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v prípade, ak hodnota prijatej výhry prevyšuje 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Nepeňažné výhry sú zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia  nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností.  Organizátor súťaže vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.

 

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov, s použitím obrazových záznamov a prejavov osobnej povahy

 

 • 1 Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov účastník súťaže dáva Organizátorovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie výhercu a na vlastné marketingové účely Organizátora, ako aj na súvisiace reklamné a propagačné aktivity organizátora a partnera súťaže, a to na dobu štyroch (4) rokov od konania súťaže. Účastník súťaže ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby Organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

 • 2 Vybraná rodina sa zároveň zaväzuje poskytnúť organizátorovi súťaže písomný súhlas na použitie fotografií zhotovených v súvislosti s realizáciou výhry v súťaži alebo ich častí, a to i opakovane, zverejňovaním fotografií v tlačovej, elektronickej alebo inej audiovizuálnej podobe  v médiách organizátora  na informačné účely a propagačné účely v súvislosti so súťažou, a zároveň súhlas na použitie fotografií pre partnera súťaže  pre reklamné účely partnera v reklamnej kampani relizovanej v komunikačných kanáloch na sociálnej sieti Facebook a v reklamnom newsletteri spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r. o.

 

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uverejnenými v iných propagačných materiáloch platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

 

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže:


Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.CasPreZeny.sk počnúc dňom  5.3.2018. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže.

 

 1. Zodpovednosť za škodu:

 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, okrem nákladov, na ktoré sa zaviazal v týchto pravidlách.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré účastníci poskytli v súvislosti s účasťou v súťaži alebo škody súvisiace s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, alebo odmietnutím výhry zo strany výhercu.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť a dostupnosť siete internet a technických zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

 

 1. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Bratislave, 22.1.2018

 

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

KiK textil a Non-Food spol. s r. o.

 

Tlačiť Diskusia