Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Štatút propagačnej súťaže „Šik kamarátky s KiK“

01.06.2018 Casprezeny.sk

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Šik kamarátky s KiK“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených.

1. Názov súťaže: „Šik kamarátky s KiK“

 

 1. Organizátor súťaže:

 

Organizátorom súťaže je Život Publishing, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava,          IČO: 51 249 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6691/B

 

Partnerom súťaže je spoločnosť  KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B.

 

 1. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

 

Začiatok súťaže:  27.8.2018.

Ukončenie súťaže (registrácie): 30.9.2018.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

 1. Tlačový titul a portál určený pre súťaž:

- týždenník: Nový Čas pre ženy , Nový Čas Nedeľa

- portál/internetová stránka:  CasPreZeny.sk, diva.sk, najmama.sk

 1. Základný princíp súťaže:
 • 1 V termíne od 27.8.2018. do 30.9.2018 sa môžu na výzvu prihlásiť skupinky 3 kamarátok, z ktorých vyberie redakcia Nový Čas pre Ženy jednu trojicu kamarátok, ktoré prejdú premenou našim stylistom a vizážistom a následne sa nafotí fotostory. Ttri kamarátky ako odmenu získajú oblečenie od partnera, spoločnosti  KiK textil a Non-Food spol. s r. o., ktoré bude použité pri fotení, profesionálne fotenie a uverejnenie vo vybraných médiach a v rámci komunikačných aktivít partnera a ročné predplatné týždenníka Nový Čas pre Ženy. Z uvedenej realizácie môže byť spracovaný aj videozáznam.
 • 2 Do súťaže je možné prihlásiť sa prostredníctvom e-mailu : [email protected]
 1. Podmienky účasti v súťaži:
 • 1 Súťaže sa môžu zúčastniť skupinky troch kamarátiek žijúcich na Slovensku, ktoré splnili kritériá účasti uvedené v bode 5 týchto pravidiel s výnimkou zamestnancov organizátora a partnera súťaže, spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r. o., ako aj ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 • 2 Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
 1. Pravidlá súťaže:
 • 1 Do súťaže budú zaradení všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v týchto pravidlách. Predpokladom zaradenia do súťaže je:
 1. a) zaslanie spoločnej fotografie a krátkeho príbehu – troch kamaráriek, a kontaktných údajov (meno, priezvisko, tel. číslo) na mailovú adresu [email protected] pod heslom „Šik kamarátky s KiK“.
 2. b) zaslanie prihlasovacieho e-mailu je zároveň:

- potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

- potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

- potvrdenie súhlasu s uverejnením fotografií

 

 • 2 Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacich, ktorí:
 1. a) sa do súťaže prihlásia duplicitne pod rôznymi menami,
 2. b) uvedú pri prihlasovaní klamlivé informácie,
 3. c) porušujú niektoré z týchto pravidiel súťaže
 4. Výhra v súťaži, výber a oboznámenie s výhrou
 • 1 Vybrané 3 kamarátky získajú od poskytovateľa výhry oblečenie a doplnky z obchodnej siete KiK, ktoré budú použité na výrobu propagačných fotografií nafotených s vybranou skupinou 3 kamarátiek a ročné predplatné týždenníka Nový Čas pre Ženy.
 • 2 Poskytovateľom výhry:

- oblečenie z obchodnej siete KiK je prtner súťaže spoločnosť KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B.

- ročné predplatné týždenníka Nový Čas pre Ženy je organizátor súťaže Život Publishing, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 249 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6691/B

 • 3 Výber sa uskutoční do 5.10.2018. Oboznámenie vybranej skupiny 3 kamarátok prebieha telefonickým oznámením, na kontaktné  tel. čísla uvedené v prihlasovacom maily.
 • 4 Vybraný výherca je oprávnený oznámiť organizátorovi súťaže, že výhru neprijíma. Ak výherca odmietne prijať plnenie, ktoré je predmetom výhry alebo ak sa organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výberu, má organizátor právo ponúknuť plnenie, ktoré je predmetom výhry, náhradnému výhercovi.

 

 1. Daňová povinnosť:

Výhry v súťaži sú v zmysle príslušných právnych predpisov považované za zdaniteľný príjem a sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v prípade, ak hodnota prijatej výhry prevyšuje 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Nepeňažné výhry sú zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia  nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností.  Organizátor súťaže vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.

 

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov, s použitím obrazových záznamov a prejavov osobnej povahy

 

 • 1 Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov účastník súťaže dáva Organizátorovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie výhercu a na vlastné marketingové účely Organizátora, ako aj na súvisiace reklamné a propagačné aktivity organizátora a partnera súťaže, a to na dobu štyroch (4) rokov od konania súťaže. Účastník súťaže ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby Organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

 • 2 Všetky tri kamarátky sa zároveň zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže písomný súhlas na použitie fotografií zhotovených v súvislosti s realizáciou výhry v súťaži alebo ich častí, a to i opakovane, zverejňovaním fotografií v tlačovej, elektronickej alebo inej audiovizuálnej podobe  v médiách organizátora na informačné účely a propagačné účely v súvislosti so súťažou, a zároveň súhlas na použitie fotografií pre partnera súťaže  pre reklamné účely partnera v reklamnej kampani relizovanej v komunikačných kanáloch na sociálnej sieti Facebook a v reklamnom newsletteri spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r. o.

 

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uverejnenými v iných propagačných materiáloch platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

 

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže:


Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.CasPreZeny.sk počnúc dňom  27.8.2018. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže.

 

 1. Zodpovednosť za škodu:

 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, okrem nákladov, na ktoré sa zaviazal v týchto pravidlách.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré účastníci poskytli v súvislosti s účasťou v súťaži alebo škody súvisiace s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, alebo odmietnutím výhry zo strany výhercu.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť a dostupnosť siete internet a technických zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

 

 1. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Bratislave, 20.8.2018

 

Život Publishing, a. s.

KiK textil a Non-Food spol. s r. o.

 

 

Tlačiť Diskusia
Focus Media