Odpovedá PaedDr. Danica Lehocká, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Stredoškoláci si podávajú prihlášky na štúdium na vysokej škole. Aké povinnosti majú voči úradom?

– Pre stredoškoláka, ktorý ukončil štúdium, sa končí školský rok 31. 8. 2009. Do tohto dátumu za neho hradí zdravotné poistenie štát a zákonný zástupca poberá rodinné prídavky. Ako má postupovať absolvent strednej školy, ak sa mu nepodarí nájsť zamestnanie? – Ak si do konca augusta nenájde zamestnanie, môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny(ÚPSR) o pomoc pri hľadaní zamestnania a prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie osobne na úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Potrebuje si priniesť občiansky preukaz a potvrdenie o ukončení štúdia vystavené strednou školou.

Ako má postupovať, ak si podal prihlášku na vysokú školu?

– Ak si absolvent podal prihlášku na vysokú školu, ÚPSR ho do evidencie uchádzačov o zamestnanie nezaradí, keďže podľa zákona o službách zamestnanosti pokračuje v sústavnej príprave na povolanie. Ak nebude mať rozhodnutie o prijatí na štúdium do 31. 8. 2009, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade neprijatia na štúdium úrad rozhodne o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ako má postupovať absolvent vysokej školy?

– Prestáva byť študentom v deň vykonania záverečnej skúšky. Do 8 dní má povinnosť prihlásiť sa ako platiteľ zdravotného poistenia. Má taktiež možnosť požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o pomoc pri hľadaní zamestnania a prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie osobne na úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Potrebuje si priniesť občiansky preukaz a potvrdenie o ukončení štúdia vystavené vysokou školou. Ak o zaradenie do evidencie požiada do 7 dní od ukončenia štúdia, úrad ho zaradí dňom nasledujúcim po ukončení štúdia. V tom prípade sa nemusí prihlásiť ako platiteľ zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni. Jana Šimonová