Podala som návrh na rozvod manželstva a súd ma vyzval, aby som predložila sobášny list a rodné listy detí. Tieto dokumenty má však u seba manžel a nechce mi ich odovzdať. Ako sa k nim dostať?

Jana

Odpovedá advokátka JUDr. Jarmila Záhradníková

Nemajte obavy, ak vám manžel nechce doklady vydať, môžete opätovne požiadať o ich vydanie akýkoľvek matričný úrad pripojený na Centrálny informačný systém. Matričný úrad vám za správny poplatok vo výške 5 eur za jeden dokument vystaví duplikát sobášneho listu a duplikáty rodných listov maloletých detí. Matričný úrad vystavuje tieto doklady väčšinou na počkanie alebo bezodkladne po tom, ako je vyžiadaný dokument dostupný v systéme, cez ktorý sa úradné výpisy o matričných udalostiach poskytujú – Centrálny informačný systém matrík.

V prípade, že disponujete elektronickou identifikačnou kartou, ako je napríklad občiansky preukaz s čipom a ostatným príslušenstvom na používanie tejto elektronickej identifikačnej karty, môžete požiadať o úradný výpis prostredníctvom elektronického podania. V takomto prípade sa platí správny poplatok vo výške 2,50 eura. Sobášny list a rodné listy maloletých detí môžete následne doručiť súdu, aby ste si splnili povinnosť, ktorá vám bola uložená vo výzve. Súdu pritom môžete predložiť priamo tento dokument, alebo si dajte jeho fotokópiu overiť u notára. Súdu môžete predložiť takto overené fotokópie a vy si ponechajte originály dokumentov pre prípad, že by ste ich ešte v budúcnosti potrebovali.


Svoje otázky advokátke JUDr. Jarmile Záhradníkovej môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]