Zaujímali sme sa o spôsoby, akými možno strpčovať život ostatným. A dozvedeli sme sa mnoho kurióznych prípadov! Čo by ste robili v prípade, keby vám sused neustále kŕmil vašu mačku či psa nezdravou, prípadne pokazenou potravou? Aj napriek niekoľkonásobnému zákazu majiteľa v tom sused veselo pokračoval – samozrejme, až do súdneho zákazu kŕmenia zvierat. A čo tak učenie so štupľami v ušiach pre susedovu hlasnú hudbu? Takýto spor sa vyhrotil až do vypnutia elektriny v rozvodni, čoho následkom boli pokazené potraviny v chladničke a mäso v mraziacom boxe.

Príčiny konfliktov

Máte v okolí „špiónov“? Neviete to síce dokázať, ale tušíte, že každý váš krok je ostro sledovaný očami suseda. Napadlo by vám, že aj drobné kamienky vypadávajúce z kolies vášho auta sa môžu vnímať ako znečisťovanie životného prostredia? Ako vidíte, dôvod sa nájde, ale nie je vždy aj objektívny. Niektorí ľudia sú už raz takí – chcú presadiť svoju pravdu za akúkoľvek cenu. Aj preto vznikajú podstatné problémy z nepodstatných malicherností. Keby však bola komunikácia a kompromis na svojom mieste, k mnohým konfliktom by nemuselo vôbec dochádzať.

Rušenie nočného pokoja

Spory sú nepríjemným tŕňom v oku nielen samotných susedov, ale aj mestských policajtov. Tí pomerne často riešia prípady týkajúce sa rušenia nočného pokoja. Vychádzajú pritom zo znenia paragrafu 47 priestupkového zákona, pričom aj samotný zákon o ochrane zdravia ľudí ohraničuje nočný čas intervalom od 22.00 do 6.00 h (s výnimkou niektorých sviatkov, ako napr. Silvestra). Samozrejme, berie sa do úvahy, či ide o rušenie jednorazové, opakované, alebo úmyselné. V prípade, že sa preukáže vinník, ktorý narúša nočný pokoj, môže mu policajt udeliť priestupkovú pokutu do výšky 1000 Sk.

Domy a záhrady

Susedské vzťahy sú vlastne druhom občianskoprávnych vzťahov a najčastejšie sa porušujú najmä z hľadiska vlastníckych práv susedov. Medzi ne patrí ohrozovanie susedovej stavby alebo pozemku bez dostatočných opatrení. Svojich susedov nemožno obťažovať neprimeraným prachom, dymom, parami, pachom, hlukom, plynmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom či tienením. Takisto musí zamedziť prístup chovaným zvieratám na susediaci pozemok, odstraňovať zo svojej pôdy korene alebo presahujúce vetvy stromu. Ak naším počinom vznikne škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, sme povinní ju nahradiť poškodenému.

Byty

Ak ide o porušovanie vzťahov susedov v bytoch, situácia je podobná. Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný udržiavať tieto priestory v spôsobilom stave a nikoho nerušiť alebo neohrozovať svojím konaním. V prípade fyzických alebo verbálnych útokov sa treba obrátiť na políciu a podať trestné oznámenie.

Súd

V prípade, že vzťahy medzi susedmi nemožno urovnať podľa predstáv oboch strán, môžu sa rozhodnúť pre riešenie sporov v občianskoprávnom konaní na súde. Po podaní návrhu je súd povinný pokúsiť sa o zmier oboch strán a až po neúspešnom pokuse sa začína samotné konanie. Preto je vždy lepšie dohodnúť sa a neprísť tak o veľa času, nervov a peňazí na súdne poplatky či advokátov.

Neprispôsobiví susedia

Problém s „neprispôsobivými“ susedmi možno riešiť v dvoch rovinách, a to v rámci občianskoprávneho konania na súde alebo postihnutím suseda v rámci priestupkového konania.

Priestupkové konanie

Za priestupok, ktorý sused spácha porušením nočného pokoja, môže byť postihnutý príslušníkom Policajného zboru SR alebo príslušníkom obecnej polície, a to aj na mieste v blokovom konaní, keď mu môžu uložiť pokutu až do výšky 1 000 Sk. Ak by ste však následne chceli podať na suseda žalobu v občianskoprávnom konaní, na postihnutie suseda v blokovom konaní súd zo zákona neprihliada. Preto nebudete môcť podložiť svoju žalobou postihom v blokovom konaní ako dôkaz o správaní suseda. Treba mať však na pamäti, že tak ako pri trestnom čine, aj pri priestupku treba preukázať páchateľovi, že priestupok spáchal. A preto ak sa sused neprizná na mieste v prítomnosti policajta, čoho výsledkom je uloženie pokuty v blokovom konaní, je zložité susedovi preukázať vinu v konaní pred priestupkovým orgánom (poriadkový odbor mestskej časti, resp. obce). Vaše subjektívne tvrdenie (svedectvo) nebude stačiť.

Ochrana na súde

Oveľa komplikovanejšie je domáhať sa ochrany v občianskoprávnom konaní pred súdom. Tu treba zohľadňovať základné kritérium, či sused je vlastníkom, alebo len nájomcom bytu.

Pokiaľ ide o vlastníka bytu, môže súd na návrh spoločenstva vlastníkov alebo niektorého vlastníka bytu nariadiť predaj bytu „neprispôsobivého“ suseda. Ale na to, aby súd rozhodol o takom závažnom zásahu do jeho vlastníckeho práva, by muselo byť susedovi preukázané, že napríklad svojím konaním
- zasahoval do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov,
- obmedzoval alebo znemožňoval výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzoval byt alebo spoločné časti bytového domu (napr. výťah, chodby, spoločné priestory v pivnici),
- sústavne narušoval pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov,
- ohrozoval ich bezpečnosť,
- porušoval dobré mravy v dome.

Ak je sused len nájomcom bytu (družstevného, obecného alebo služobného), treba sa obrátiť na prenajímateľa bytu a oznámiť mu skutočnosti, prípadne mu zadovážiť dôkazy o tom, že sused alebo aj iní členovia jeho domácnosti
- hrubo poškodzovali prenajatý byt, prípadne spoločné časti bytového domu (napr. výťah, chodby, spoločné priestory v pivnici),
- sústavne narušovali pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov,
- ohrozovali bezpečnosť v bytovom dome,
- porušovali dobré mravy v dome.
Keďže postihom za takéto správanie suseda je, že prenajímateľ mu môže vypovedať nájom bytu, a to bez nároku na akúkoľvek bytovú náhradu, tiež treba zadovážiť hodnoverné dôkazy. Platnosť výpovede nájmu môže sused totiž napadnúť na súde.

Časté dôvody susedských sporov:

- nedodržanie nočného pokoja,
- zanedbávanie spoločných nebytových priestorov a výťahov,
- znečisťovanie priestorov a okolia odpadkami,
- neporiadok v pivničných priestoroch,
- letné grilovanie v záhrade.

Ako možno strpčovať život okoliu:

- špehovaním susedov,
- nepriateľským správaním,
- nadmerným hlukom (vŕtaním, zbíjaním, zatĺkaním...),
- klebetením a ohováraním,
- prílišnou zvedavosťou,
- nezdravením sa,
- častým vytápaním,
- nepríjemným kuchynským pachom,
- hlasnými večierkami,
- nadmerným psím brechotom,
- hlasnou televíziou, rádiom,
- hlučným praním, sprchovaním sa a kúpaním,
- dupotom,
- detským krikom a plačom.

Aké máte práva?

Všeobecne sa definujú a upravujú v § 127 Občianskeho zákonníka, pričom vlastníctvo k bytom a nebytovým priestorom upravuje osobitný zákon.