Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava,
IČO: 00 678 155,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 19/B

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

„ZLATÍČKO ROKA 2018!“

Pravidlá propagačnej súťaže s názvom „Zlatíčko roka 2018“ sú záväzné a platné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomného dodatku, ktorý nadobudne účinnosť dňom uverejnenia na internetovej stránke organizátora www.zlatickoroka.sk.

1. Názov súťaže: „ZLATÍČKO ROKA 2018!”

2. Organizátor súťaže

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, IČ DPH: SK2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „organizátor“). Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Krížovky, Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, Eva, Madam Eva, GEO, AUTO BILD a vlastníkom internetových portálov www.cas.sk, www.casprezeny.sk, www.pokec.sk, a ďalšie.

3. Termín konania súťaže

13.2.2018 – 10.4.2018. Miestom konania súťaže je SR a ČR. Podmienky súťaže a výhry v súťaži sú spoločné pre Českú republiku aj Slovenskú republiku. Tieto pravidlá osobitne upravujú podmienky odovzdania výhry vo vzťahu k súťažiacim, ktorí nemajú s doručovaciu adresu na území SR.

Súťaž bude prebiehať na webovej stránke www.zlatickoroka.sk, prostredníctvom portálu www.casprezeny.sk, facebook fanpage Nového Času pre ženy a tlačového týždenníka Nový Čas pre ženy.

4. Základný princíp súťaže:

V termíne od 13. 2. 2018 do 10. 4. 2018 (do 23:59) majú súťažiaci – rodičia, prípadne iní zákonní zástupcovia dieťaťa, možnosť prihlásiť do súťaže fotografiu s podobizňou svojho dieťaťa. Rozličné fotografie dieťaťa je možné prihlásiť súčasne aj vo viacerých súťažných kategóriách. O víťazoch jednotlivých kategórií sa rozhoduje prostredníctvom online hlasovania. Hlasujúci, ktorý pošle najviac online hlasov počas trvania súťaže, získa vecnú výhru v kategórii hlasujúcich.

5. Súťažné kategórie:

Súťaž bude prebiehať v nasledovných kategóriách prihlásených fotografií:

  • Najmilšie dieťa
  • Najsmejko
  • Najštýlovejšie dieťa
  • Zlatíčko a maminka
  • Najsúrodenci
  • Zlatíčko a tatinko

Zároveň budú prihlásené fotografie súťažiť počas jednotlivých súťažných týždňov o „Zlatíčko týždňa“ a o celkového víťaza zo všetkých súťažných kategórií – „Zlatíčko roka 2018“.

6. Hlasujúci budú súťažiť v osobitnej kategórii „Hlasujte a vyhrajte“, v ktorej jediným kritériom bude poslať čo najväčší počet hlasov v súlade so súťažnými pravidlami.

7. Pravidlá súťaže

„Zlatíčko roka“ je online súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré svoju účasť v súťaži potvrdili vyplnením online formulára. Súťažiacim v jednotlivých kategóriách fotografií sa môže stať registrovaný užívateľ, ktorý kompletne vyplnil „Registračný formulár“ a vložil na stránku www.zlatickoroka.sk, na ktorej prebieha súťaž, súťažnú fotografiu dieťaťa podľa pokynov organizátora. Registrovaný súťažiaci musí byť zároveň zákonným zástupcom dieťaťa, ktorého fotografiu s podobizňou prihlásil do súťaže. Registračný formulár sa súťažiacemu objaví po kliknutí na tlačidlo „Pridať zlatíčko“ na stránke súťaže. Fotografie dieťaťa je možné registrovať súčasne vo viacerých súťažných kategóriách, avšak v každej zo súťažných kategórií musí byť prihlásená iná súťažná fotografia toho istého dieťaťa. Do súťaže je možné prihlásiť najviac 6 fotopríspevkov v rámci jednej registrácie.

Internetového hlasovania sa môže zúčastniť každý, kto vyplní „Prihlasovací formulár“ a vykoná on-line hlasovanie podľa pokynov organizátora uvedených na stránke súťaže.

8. Podmienky účasti v súťaži:

8.1 Vyhlasovateľ súťaže určuje podmienku veku dieťaťa, ktorou je vek dieťaťa najviac 7 rokov. Redakcia si vyhradzuje právo nezaradiť fotografiu do súťaže aj bez udania dôvodu. Zo súťaže sú vylúčení okrem zamestnancov organizátora súťaže aj ich blízke osoby (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel alebo manželka, druh).

8.2 Prihlásené fotografie detí nesmú byť vulgárne, nesmú obsahovať žiadne erotické alebo sexuálne prvky, dieťa na fotografii musí byť zobrazené aspoň v spodnej bielizni alebo v plavkách. Fotografie, ktoré nebudú spĺňať túto požiadavku, nebudú zaradené do súťaže a budú odstránené zo stránky www.zlatickoroka.sk.

Pri registrácií užívateľ potvrdí vyhlásením na spodnej časti registračného formulára súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov organizátorom súťaže. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie a vyplnením prihlasovacieho formulára súhlas so zverejnením fotografie s podobizňou svojho dieťaťa s údajom o mene na webovej stránke www.zlatickoroka.sk, www.casprezeny.sk a v týždenníku Nový Čas pre ženy. Do súťaže budú zaradení všetci prihlásení, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách.

O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje organizátor. Organizátor je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu zo súťaže kedykoľvek vyradiť fotografie súťažiacich, ktoré:

  • a) nezodpovedajú téme súťaže,
  • b) svojím obsahom by mohli poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných a prevádzkovaných organizátorom,
  • c) obsahujú reklamnú informáciu (url, názov fotoštúdia a pod.),
  • d) u ktorých bolo zistené porušenie pravidiel hlasovania alebo nedodržanie iných podmienok súťaže.

Súťažiaci zodpovedajú za to, že použitím fotografií podľa týchto pravidiel nebudú žiadnym spôsobom porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora súťaže odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb uplatnených voči organizátorovi.

8.3 Na základe registračného formulára organizátor vytvorí profil každého súťažného príspevku, ktorý bude po schválení zverejnený na stránke www.zlatickoroka.sk. V termíne od 13. 2. 2018 do 10. 4. 2018 (do 23:59) bude prebiehať internetové hlasovanie. V každom profile súťažnej fotografie sa zobrazuje aktuálny stav hlasov, ktoré získal prostredníctvom určeného hlasovania hlasujúcich.

8.4 Prihlásením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

8.5 Za jednotlivé prihlásené fotografie bude možné hlasovať od 13. 2. 2018 (od 00:01) do 10. 4. 2018 (do 23:59) prostredníctvom online hlasovania. Hlasovať za jednu súťažnú fotografiu bude limitované počtom vykonaných hlasovaní najviac 1x za 15 minút z jedného zariadenia.

8.6 Organizátor si vyhradzuje právo preveriť spôsob hlasovania a prípadne vylúčiť súťažnú fotografiu, ak hlasujúci poruší stanovené pravidlá hlasovania - napr. v prípade viacnásobného hlasovania z jedného počítača (IP adresy), pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov, resp. iným automatickým spôsobom. Redakcia preverí spôsob hlasovania v prípade súťažných fotografí, ktoré v priebehu jedného dňa získajú viac ako 400 hlasov. Internetové hlasovanie bude ukončené dňa 10. 4. 2018 o 23:59 hod.

8.7 Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažnej fotografie a/alebo súťažiaceho pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, ako aj nepriznanie nároku na výhru v  prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne; najneskôr však k momentu odovzdania výhry.

9. Vyhlásenie výsledkov súťaže

O víťazných fotografiách v jednotlivých kategóriách sa rozhoduje online hlasovaním.

Celkový víťaz súťaže
Celkovým víťazom súťaže sa stane účastník, ktorý prihlásil súťažnú fotografiu, ktorá získala najvyšší počet hlasov počas trvania celej súťaže. Celkový víťaz získa hlavnú výhru. Dieťa na víťaznej súťažnej fotografii bude vyhlásené a uverejnené na stránke www.zlatickoroka.sk ako Zlatíčko roka 2018.

Víťazi jednotlivých kategórií
Šesť (6) účastníkov súťaže, ktorých prihlásené fotografie získajú najväčší počet hlasov v jednotlivých kategóriách uvedených v bode 6, vyhrá vecné výhry. Tá istá fotografia nemôže byť zároveň víťazom vo viacerých kategóriách. V prípade, ak fotografia získa najviac hlasov na základe online hlasovania v dvoch alebo viacerých kategóriách súčasne, stane sa víťazom v tej z viacerých kategórii, v ktorej získala najvyšší počet hlasov.

Víťazi v jednotlivých týždňoch
Každý týždeň od utorka 00:01 hod. do pondelka 23:59 hod. bude zároveň prebiehať hlasovanie v súťaži o ,,Zlatíčko týždňa“. „Zlatíčko týždňa“ získa prihlásená fotografia, za ktorú v príslušnom týždni hlasovalo najviac prihlásených hlasujúcich. Kategóriu „Zlatíčko týždňa“ bude vyhodnotí organizátor sčítaním hlasov vždy na konci príslušného súťažného týždňa. Jedna súťažná fotografia môže získať víťazstvo v kategórii „Zlatíčko týždňa“ iba raz. Výherca, ktorý prihlásil víťaznú fotografiu, bude uverejnený na microsite www.zlatickoroka.sk. Víťaz z každého týždňa (celkom osem víťazov), získa vecnú výhru, voucher na šperky.

Víťaz v kategórii hlasujúcich
Súťažiaci, ktorý riadne vyplnil „Prihlasovací formulár“ v rámci kategórie „Hlasujte a vyhrajte“ a poslal počas trvania súťaže najviac hlasov, získa vecnú výhru, rekreačný pobyt. Frekvencia hlasovania je nastavená tak, že hlasujúci môže zahlasovať za svojho favorita každých 15 minút. Hlasovanie je naviazané na IP adresu a cookie.

10. Výhry

a/ Hlavná výhra
Hlavnú výhru v súťaži získa súťažiaci, ktorého prihlásená fotografia získala najvyšší počet hlasov a titul „Zlatíčko roka 2018“.
Hlavnou výhrou je 2-dňový pobyt pre 4 osoby v rodinnej mezonetovej izbe v hoteli Seasons ***  AquaCity Poprad  v hodnote 440 EUR. V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie na 2 noci, raňajky a večere v reštaurácii vo forme bufetových stolov, voľný vstup do Aquaparku a Fire & Water Wellness Centra (3 vonkajšie termálne bazény, detské bazény, bazény Blue Sapphire s chromoterapiou a laserovou show, luxusné bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, wellness centrum so saunami a inhalačnými miestnosťami, 50m plavecký bazén, fitnes centrum, parná sauna, vodné atrakcie a tobogany, večerná Laser show v bazénoch Blue Sapphire), animátorské programy pre deti a dospelých, strážené parkovisko, trezor a set na prípravu kávy a čaju na izbách. 

b/ Výhry pre víťazov jednotlivých kategórií:
Šiesti (6) víťazi jednotlivých súťažných kategórií získajú 1x tablet Alcatel v hodnote 109 EUR

c/ Výhry pre víťazov hlasovania o Zlatíčko týždňa:
Víťazom tejto osobitnej kategórie sa stáva účastník súťaže, ktorý za obdobie utorka 00:01 hod. do pondelka 23:59 hod. získa najväčší počet hlasov. Víťaz kategórií "Zlatíčko týždňa" bude zverejnená vždy v utorok na webovej stránke www.zlatickoroka.sk. Celkovo bude vyhlásených osem (8) víťazov kategórie "Zlatíčko týždňa" a každý získa 1x poukaz na šperkov vyrobených na mieru v hodnote 100 EUR.

d/ Výhra pre účastníka online hlasovania
Výhercom výhry pre hlasujúcich sa stáva účastník súťaže, ktorý za celé trvanie súťaže pošle v internetovom hlasovaní najväčší počet hlasov.

Účastník s najväčším počtom zaslaných hlasov získa 2-dňový pobyt pre 2 osoby v hoteli Mountain View**** AquaCity Poprad  v hodnote 350 EUR. V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie na 2 noci, raňajky a večere v reštaurácii vo forme bufetových stolov, voľný vstup do Aquaparku a Fire & Water Wellness Centra (3 vonkajšie termálne bazény, detské bazény, bazény Blue Sapphire s chromoterapiou a laserovou show, luxusné bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, wellness centrum so saunami a inhalačnými miestnosťami, 50m plavecký bazén, fitnes centrum, parná sauna, vodné atrakcie a tobogany, večerná Laser show v bazénoch Blue Sapphire), animátorské programy pre deti a dospelých, strážené parkovisko, trezor a set na prípravu kávy a čaju na izbách.

Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry alebo na výplatu jej hodnoty finančnou formou. Výherca berie na vedomie, že výhra je neprevoditeľná na inú osobu. Výhercovia nie sú oprávnení uplatniť prípadne vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry u organizátora súťaže.

11. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

Oznámenie  výsledkov súťaže  s údajmi výhercov bude po ukončení súťaže uverejnené na internetových stránkach www.zlatickoroka.sk, www.casprezeny.sk, na facebook funpage Nového Času pre ženy a v tlači v týždenníku Nový Čas pre ženy č. 17 (v predaji od 23. 4. 2018).

Víťazi hlasovania o „Zlatíčko týždňa“ budú uverejnení každý utorok na stránke www.zlatickoroka.sk.

Odovzdanie  výhier výhercom zabezpečí organizátor súťaže najneskôr dva mesiace od vyhlásenia výsledkov súťaže. Organizátor doručuje výhry na adresu výhercu registrovanú na území Slovenskej republiky, uvedenú v prihlasovacom formulári. Výherca sa môže s organizátorom dohodnúť, že si  výhru osobne prevezme  v určenom čase a mieste. Ak si výherca  výhru v termíne neprevezme, stráca na výhru nárok.

V prípade, ak je výhercom osoba, ktorá nemá registrovanú adresu na doručenie v SR, organizátor výhru nedoručuje a výherca si môže na základe dohody (telefonicky, mailom) s organizátorom prevziať výhru v sídle organizátora.  V prípade, ak sa výherca nedostaví v určenom čase z ospravedlniteľných dôvodov, môže organizátor dohodnúť s výhercom iné miesto a iný čas odovzdania výhry. Či oznámený dôvod možno považovať za ospravedlniteľný, rozhodne s konečnou platnosťou organizátor.

12. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníka súťaže

Odoslaním registračného formulára dáva účastník tejto súťaže bezodplatne a dobrovoľne organizátorovi súťaže svoj bezvýhradný súhlas, aby jeho osobné údaje v ňom uvedené (meno, priezvisko, bydlisko) boli zaradené do databázy organizátora, spracované za účelom vyhodnotenia súťaže. a ďalej spracúvané na propagačné a marketingové účely organizátora. Zároveň súhlasí, aby jeho údaje boli v súvislosti s informáciami o súťaži uverejnené a šírené prostredníctvom internetu alebo v printových médiách po dobu trvania tejto súťaže až do 31.12.2018, pričom po skončení účelu spracúvania bude s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude organizátor postupovať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Zároveň súhlasí, aby jeho údaje boli v súvislosti s informáciami o súťaži uverejnené a šírené prostredníctvom internetu alebo v printových médiách po dobu trvania tejto súťaže až do 31.12.2018, pričom po skončení účelu spracúvania bude s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude organizátor postupovať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Účastník súťaže odoslaním registračného formulára dáva súhlas na zverejnenie podobizne svojho dieťaťa zo súťažnej fotografie v tlačených tituloch organizátora na internetových portáloch organizátora súťaže až do jeho písomného odvolania, minimálne však do 31.12.2018.

13. Vymáhanie výhier zo súťaže:

Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel za výhercu berie na vedomie, že nárok na Výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi. V zmysle platných právnych predpisov SR, výhry z hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

14. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch k súťaži platí znenie týchto pravidiel súťaže.

15. Zverejnenie pravidiel súťaže

Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

16. Daňová povinnosť

Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

17. Zodpovednosť za škodu

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania súťažiacim súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným súťažiacim, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

18. Všeobecné ustanovenie

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, dňa 8.2.2018