Aké potvrdenie od nich môžem žiadať?

Čitateľka Mária

Možno aj od vás si už chcel požičať peniaze nejaký blízky človek. Kto by nepomohol, ak má možnosť. No pri vysokých sumách i znalostiach mnohých prípadov, ktoré sa kvôli peniazom skončili rozhádanou rodinou či nepriateľstvom, sme opatrnejší. Čo ak ich dotyčný nevráti? Žiadajte potvrdenie. Dnes to už nie je hanba, skôr prevencia pred tým, aby ste o pomoc nemuseli žiadať exekútora.

Zmluva o pôžičke

Ako si teda zabezpečiť pohľadávku? „Je to vždy individuálne. Existuje viac možností, ako si záväzok dlžníka zabezpečiť. V súkromných, rodinných vzťahoch, ak sú predmetom zmluvného vzťahu peniaze, je najčastejšie zabezpečenie záväzku zmluvou o pôžičke. Ak máte v rodine či medzi priateľmi zdravé a úprimné vzťahy, nemal by mať ten, kto vás o peniaze žiada, problém súhlasiť s vystavením potvrdenia o tom, že ste mu požičali,“ hovorí Anetta Demešová, súdna exkútorka z Exekútorského úradu Vráble. „Uzavretie zmluvy o pôžičke je vecou vzájomnej komunikácie a dohody. Hoci ju s dcérou nemusíte mať písomne, ak by prestala splácať podľa dohody, môžete sa obrátiť na súd. So spísanou zmluvou dokážete oveľa rýchlejšie, že ste im peniaze naozaj požičali.“

Kedy je čas na zmeny nielen v domácnosti?
Kedy je čas na zmeny nielen v domácnosti?
Zdroj: Shutterstock, RCA

Ako na to

Zmluva o pôžičke vzniká dohodou zmluvných strán (dlžníka a veriteľa) o tom, že jedna strana prenecháva druhej peniaze a druhá strana po určitom čase peniaze vráti. Zmluvu je možné nahradiť písomným vyhlásením dlžníka o dlhu, tzv. dlžobným úpisom.

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať:

identifikačné údaje oboch strán (meno, adresa, rodné číslo, prípadne IČO), na strane veriteľa aj na strane dlžníka – môže byť aj viacej osôb, vtedy býva vymáhanie dlhu štatisticky úspešnejšie,

požičanú sumu,

dátum splatnosti (čas, na aký sa peniaze požičiavajú), ak si ho nedohodnú, podľa Občianskeho zákonníka je dlžník povinný dlh splniť v prvý deň po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiada,

podpis oboch strán (odporúča sa overenie podpisu dlžníka u notára alebo na matrike).

„Pri peňažnej pôžičke je dlžník povinný plniť aj úroky, ak boli dohodnuté. Dohodnúť možno aj bezúročnú pôžičku. Úrok je odplata za užívanie peňažnej istiny a je určený percentom dohodnutým na určitý čas. Dojednanie o výške úrokov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi,“ radí exekútorka.

Na čo máte nárok

„Okrem vrátenia požičanej sumy máte nárok aj na tzv. príslušenstvo. Teda napríklad na úroky, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania a podobne,“ vymenúva exekútorka a radí obrátiť sa pri zostavovaní zmluvy na advokáta. „Ten lepšie posúdi obsah a poskytne neoceniteľné právne rady.“

Priateľ si chce požičať peniaze. Čo robiť, aby
Priateľ si chce požičať peniaze. Čo robiť, aby
Zdroj: Shutterstock

Kedy exekútor

V prvom rade treba upozorniť, že spísaná zmluva ešte nie je exekučným titulom. Keby ste chceli od dlžníka vymáhať dlh cez exekútora, museli by ste ho najskôr žalovať na súde (platobný rozkaz, alebo rozsudok). „Ak však dlžník, v tomto prípade vaša dcéra s partnerom, pred notárom deklarujú existenciu zmluvy o pôžičke a pre prípad, že nezaplatia, budú súhlasiť, aby bola notárska zápisnica exekučným titulom, exekútor môže konať bez toho, aby ste ich museli žalovať na súde. S naformulovaním notárskej zápisnice pomôže priamo notár.“

Myslite na riziká

Je jedno, ako dobre dlžníka poznáte, vedome treba rátať so všetkými možnými rizikami. Rodina-nerodina, hanba-nehanba. Vždy sa vám to vyplatí. Vyhnete sa tak tomu, že prídete o peniaze, ktoré ste dobromyseľne požičali. Ale aj o rodinu či priateľov, ak spravíte chybné rozhodnutie a požičiate svoje celoživotné úspory na dobré slovo.

Keď ste sa už zadĺžili, bojujte s dlhom spoločne.
Keď ste sa už zadĺžili, bojujte s dlhom spoločne.
Zdroj: Shutterstock

Ako vymáhať

Ak vám už mal dlžník zaplatiť, no nedodržal lehotu, môžu nastať dve situácie:

1. máte notársku zápisnicu

➤ navštívte s ňou súdneho exekútora,

➤ ten pripraví návrh na začatie exekúcie,

➤ spíše zápisnicu,

➤ zaplatíte kolok 16,50 €,

➤ exekútor začne konať.

2. máte len písomnú zmluvu

➤ exekútor potrebuje na začatie konania rozhodnutie súdu,

➤ najskôr oslovíte advokáta,

➤ advokát bude dlžníka žalovať na súde,

➤ rozhodnutie súdu, ktoré je vykonateľ- né, sa stane exekučným titulom,

➤ po ňom môže exekúcia začať.