Prinášame odpovede na najdôležitejšie otázky, čo by ste o tejto zmene mali vedieť.

„SEPA sa dotýka všetkých účastníkov platobného styku. Odstraňuje rozdiely medzi domácimi a zahraničnými platbami,“ vysvetľuje Marína Masárová, hovorkyňa Tatra Banky. Všetky platby v rámci krajín SEPA sa pokladajú za domáce, aj keď sú realizované cezhranične. Či teda pošlete platbu v eurách z Bratislavy do Košíc alebo do Frankfurtu, bude vykonaná za jeden bankový deň a s rovnakým poplatkom i rovnakým spôsobom. „SEPA platby sú pripisované v nasledujúci bankový pracovný deň po ich odpísaní z účtu platiteľov (D+1), rovnako ako dnes domáce platby.“

Prechodná fáza

„Ale pozor! Prevody z účtov vedených v SEPA krajine na účty v bankách mimo SEPA, aj prevody z jednej banky do druhej v inej mene ako euro, sa pokladajú za cezhraničné platby, bez výhod SEPA,“ upozorňuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank a pokračuje: „Napriek tomu, že od 1. februára 2014 sa aj úhrady v rámci Slovenska stávajú SEPA úhradami, až do 1. februára 2016 platí tzv. prechodná fáza. V tomto období budú môcť klienti predkladať banke platobné príkazy v starej forme i novej SEPA forme.“

V prípade, že sa rozhondete pre novú formu, budete musieť použiť číslo účtu v tvare IBAN (International Bank Account Number) a kód banky príjemcu v tvare BIC (Bank Identifier Code). Uvádzanie kódu banky príjemcu bude na príkaze na úhradu v rámci Slovenska pre klientov zatiaľ  nepovinné. Naďalej môžete používať 4-miestny číselný kód banky. „Okrem toho, že klienti budú mať formuláre príkazov na úhradu dostupné v oboch formách, v platnosti zostáva i používanie jednoduchých aj hromadných príkazov na úhradu,“ upresňuje Z. Ďuďáková.

Ako to bude s trvalými príkazmi a inkasom

Trvalé príkazy si pritom meniť nemusíte. „Banka automaticky prekonvertuje čísla účtov, platiteľa a príjemcu, i zadané trvalé príkazy,“ dopĺňa Elena Kohútiková z VÚB banky. Upozorňuje však na  niektoré zmeny v inkase. „Pri nových inkasách dá klient mandát inkasovať priamo dodávateľovi – napr. elektriny, plynu a pod. Teda nie banke ako to bolo doteraz. Dodávateľ si potom cez svoju banku zabezpečí, aby sa inkaso zinkasovalo v určený deň.“

Dôležitou zmenou pri používaní inkasa je, že jeho splatnosť si určí priamo príjemca platby a nebude možné opakovanie platby. „Sledujte si preto stav na účte a pripravte si dostatok peňazí na ňom. Inak bude treba zaplatiť chýbajúcu splátku prevodným príkazom, aby ste sa vyhli omeškaniu platby.  Prípadne tomu, že vám dodávateľ prestane službu poskytovať. Napríklad vám vypne elektrinu či vodu,“ upozorňuje. E. Kohútiková.

Odvolanie inkasa

„Významnou zmenou pri inkase je i to, že platiteľ ho môže napríklad v prípade nezrovnalosti do 8 týždňov od transakcie na účte odvolať. Požiada banku, aby mu prostriedky v plnej výške pripísala späť na účet. Pokiaľ ide o už existujúce inkasá zadané v banke, nemusíte ísť kvôli nim na pobočku. Banka ich prekonvertuje automaticky,“ dodáva E. Kohútiková.

„Ak si však platiteľ inkasa bude chcieť zriadiť nový súhlas s inkasom, bude už musieť dodržiavať podmienky SEPA. To znamená, že sa najskôr dohodne s príjemcom platby na platení SEPA inkasom. Platiteľ podpíše príjemcovi inkasovaných platieb tzv. mandát. S ním príde platiteľ inkasa buď na pobočku banky, ktorá mu zriadi súhlas so SEPA inkasom, alebo si súhlas v zmysle mandátu zriadi klient sám cez elektronické bankovníctvo,“ radí Z. Ďuďáková. Inkasným spoločnostiam pribudne možnosť zasielania inkás do zahraničia, čo dnes nie je možné.

Čo je SEPA

Skratka pre Single Euro Payments Area. Znamená jednotnú oblasť platieb v eurách. Zahŕňa 28 krajín EÚ plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako a San Marino. Vytvára jeden spôsob, akým budú prebiehať platby v Európe. V ktorejkoľvek z týchto krajín máme účet a do ktorejkoľvek z nich posielame alebo v nej prijímame platbu v eurách, budeme používať jednotnú formu účtu a rovnaké štandardy. Platiť tiež budú rovnaké práva i povinnosti. Pričom výška poplatkov za SEPA úhrady a SEPA inkasá  je rovnaká ako pri domácich platbách.

Aké sú prínosy

. Bankové spojenie – IBAN (International Bank Account Number) sa stáva jediným identifikátorom účtu a banky pre SEPA platby. V plnej miere postupne nahradí domáce bankové spojenie (BBAN) aj kód banky (BIC/SWIFT kód banky).

. Len jeden účet – stačí občanom a podnikom z krajín patriacich do SEPA, z neho je možné platby v eurách odosielať aj ich naň v rámci SEPA prijímať tak jednoducho ako pri domácich platbách.

. Rýchlejší proces zúčtovania platieb – príjemca úhrady má platbu pripísanú na nasledujúci pracovný deň od prijatia platobného príkazu v banke platiteľa.

. Zefektívnenie – poskytovania cezhraničných služieb v oblasti hotovostného platobného styku v krajinách SEPA.

. Zavedeniesystému – ktorý umožní príjímať a zasielať platby cez mobilný telefón v rámci SEPA.

Zdroj: Tatra Bank

Čo sa zmení

IBAN: používa sa za účelom jednoznačnej identifikácie platobného účtu, postupne v plnej miere nahradí domáce číslo účtu (BBAN).

BIC: používa sa za účelom jednoznačnej identifikácie banky, v ktorej je vedený účet príjemcu alebo platiteľa.

Pole „Referencia platiteľa“: môže platiteľ použiť na bližšiu identifikáciu platby. V súčasnosti tento účel plnia platobné symboly (variabilný, špecifický a konštantný). V rámci postupného prechodu na SEPA štandard sa banky v SR rozhodli zachovať využívanie platobných symbolov.

NovýXMLformát: pribudol pre import platobných príkazov a export elektronických výpisov, je založený na ISO20022 štandarde.

Druhy SEPA inkasa

. spotrebiteľské (nazývané aj CORE) - je určené predovšetkým pre platenie medzi poskytovateľom služby a občanom, môže sa však používať aj na platenie medzi firmami. Pre firmy však neplatia výhody vrátenia inkasovanej sumy v lehote 8 týždňov, ktoré platia pre spotrebiteľov.

. podnikateľské (nazývané aj Business to Business – B2B) – medzi sebou ním môžu platiť výlučne firmy.