Červenkastá svrbiaca pokožka dokáže privádzať do šialenstva. Najmä keď bežne dostupné krémy nepomáhajú a ochorenie neprechádza. Nečakajte a vyhľadajte odborníka, môže ísť o kožnú chorobu, ktorá súvisí s vašou prácou. Ako to riešiť a na čo máte nárok? Opýtali sme sa odborníčky.

Odpovedá MUDr. Zuzana Zelenayová, dermatovenerologička z Chirkoz Medical Clinic

MUDr. Zuzana Zelenayová
Zdroj: archív

Mohli by ste nám na úvod povedať, ako je definovaná choroba z povolania?

Choroba z povolania je taká choroba, ktorá dokázateľne musí vzniknúť pri vykonávaní pracovnej činnosti. Na rozdiel od pracovného úrazu, čo je ohraničená udalosť, ide o dlhodobý negatívny vplyv chemikálií, alergénov a iných látok na organizmus, ktorý zanecháva trvalé zdravotné následky. Takisto sa sem zaraďujú také poškodenia tela, ktoré vznikajú pri vykonávaní určitých stereotypných úkonov, ktoré neprimerane zaťažujú niektoré časti tela. Nárok na nemocenské dávky a ostatné odškodnenia však zamestnancovi vzniká len v prípade, že daná diagnóza sa nachádza v zozname chorôb z povolania. Posudzovanie kožných chorôb z povolania je vzhľadom na forenznú výpovednú hodnotu mimoriadne zodpovedná práca.

Naozaj existujú!
Zdroj: shutterstock

O aké ochorenia v kožnej terminológii ide?

V kožnom lekárstve ide prevažne o ekzémové ochorenia, hlavne kontaktnú iritatívnu a alergickú dermatitídu, fototoxickú a foto­alergickú dermatitídu, prekancerózy typu RTG keratóz a solárnych keratóz u ľudí pracujúcich vonku, infekčné choroby ako svrab u zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, mykóza a červienka pri ošetrovaní dobytka.

Čo sú najčastejšie príčiny profesionálnych dermatóz?

Najčastejšími príčinami, ktoré vyvolávajú profesionálne dermatózy, sú chemické vplyvy. Sem patria rôzne dráždivé látky, napríklad kyseliny, lúhy, alergény, látky s akneigénnym pôsobením – minerálne oleje, dechty a nafta –,toxické vplyvy u pracovníkov v chemickom a textilnom priemysle, fotosenzibilizátory z niektorých rastlín a napokon kancerogény u asfaltérov, pracovníkov pri destilácii uhlia a ropy.

Aký je postup pri posudzovaní kožnej choroby z povolania?

Pri posudzovaní kožnej choroby z povolania je prvoradé dôkladné vyšetrenie pacienta. Najpodstatnejšou časťou je správne vypracovanie anamnézy, stanovenie časových súvislostí so zameraním sa na pracovnú anamnézu. Podľa charakteru dermatózy sa volia potrebné expozičné testy – či už epikutánny test, respektíve fotosenzibilný epikutánny test, alebo cielené laboratórne biochemické, bakteriologické, mykologické, sérologické alebo histologické vyšetrenia. Pri podozrení na profesijný pôvod dermatózy podá dermatológ hlásenie CHzP regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Hygienik vykoná hygienický prieskum pracoviska, na základe čoho dermatológ potvrdí alebo vylúči chorobu z povolania. V prípade podozrenia dermatológ ďalej spracuje dokumentáciu a odošle pacienta na príslušné oddelenie – kliniku pracovného lekárstva. Ak sa potvrdí profesijný pôvod choroby, dermatológ vypracuje definitívne hlásenie choroby z povolania a to sa následne odošle viacerým inštitúciám – všeobecnému lekárovi, Národnému centru zdravotníckych informácií, príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, zamestnávateľovi, lekárovi špecialistovi, Sociálnej poisťovni, Národnému inšpektorátu práce a napokon samotnej posudzovanej osobe.

Kožné choroby z povolania
Zdroj: shutterstock

Čo sa deje po priznaní choroby z povolania?

Postihnutý chorobou z povolania má podľa priznaného bodového hodnotenia nárok na plné nemocenské dávky od prvého dňa pracovnej neschopnosti, jednorazové odškodné bolestného, komplexnú kúpeľnú liečbu plne hradenú z poistenia a pri pretrvávaní dermatózy po viac ako jednom roku po eliminácii noxy aj na uznanie sťaženého spoločenského uplatnenia.

Aký je momentálny stav na Slovensku, čo sa týka kožných chorôb?

Dlhodobo najčastejšie sú na Slovensku postihnutí chorobou z povolania pracujúci vo veku 50 až 59 rokov, a to chorobou končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia. Nasledujú infekčné parazitárne ochorenia a ochorenia pohybového ústrojenstva a ciev spôsobené vibrujúcimi nástrojmi. Napokon štvrtou najčastejšou chorobu je porucha sluchu z hluku. V kožnom lekárstve sú najčastejšou príčinou pracovných dermatóz kontaktné dermatitídy v súvislosti s kontaktom s kovoobrábacími kvapalinami, gumárenskými chemikáliami a ropnými derivátmi.

Kožné choroby z povolania
Zdroj: shutterstock

Stáva sa niekedy, že pacienti odmietajú priznať chorobu z povolania pre obavu zo straty zamestnania?

Každoročne sa znižuje počet hlásení chorôb z povolania. Najzásadnejšou príčinou je pokles a zmena štruktúry výroby – zvýšená automatizácia a tým obmedzenie styku kože so škodlivinou a zánik viacerých výrobných závodov. V súlade s implementáciou európskych smerníc zameraných na bezpečnosť práce sa zvyšujú opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci. Ale často aj samotní pacienti odmietajú chorobu z povolania, a to práve pre obavu zo straty zamestnania. Tu treba zdôrazniť, že lekár je povinný hlásiť podozrenia na chorobu z povolania, a to bez ohľadu na pacientov postoj. 

KONTAKTNÁ ALERGICKÁ DERMATITÍDA

Prejavuje sa v mieste kontaktu kože s alergénom. Často je viditeľná ako červenkastý odtlačok na koži alebo opuch kože v mieste aplikácie alergénu. Neskôr môže dôjsť k určitému rozmazaniu ohraničenia okrajov. Typické je začervenanie kože, opuch, svrbenie alebo až pálenie s miernou bolestivosťou. Vzniká pri trvalom oslabovaní kožnej bariéry či už prostredím, prachom, chemikáliami, ale aj zle volenou kozmetikou, no spôsobujú ju aj odmasťovače, pracie a mycie prostriedky.

KONTAKTNÁ ALERGICKÁ DERMATITÍDA
Zdroj: shutterstock