Podľa výskumov sa až 20 percent bežnej populácie v súčasnosti môže nachádzať v spektre narcistickej poruchy osobnosti. Diskusie sa vedú ešte aj o tom, do akej miery sa táto porucha podieľa na súčasnej, takmer 50-percentnej rozvodovosti. Rozpoznať narcistu môže byť náročné. PaedDr. Robert Tomšik, PhD., vedeckovýskumný pracovník v oblasti psychológie, patopsychológie, psychodiagnostiky a psychometriky, je uznávaným odborníkom v tejto oblasti. Od roku 2015 sa vedecky venuje narcizmu a syndrómu narcistického zneužívania v partnerských vzťahoch a súčasne pôsobí ako odborný konzultant pre obete narcistického a psychologického zneužívania a týrania. Vraví, že narcista má charizmatické a očarujúce vlastnosti, ktoré môžu ľudí spočiatku upútať. „Pri nadväzovaní nového partnerského vzťahu je však nevyhnutné uvedomiť si určité varovné signály, ktoré môžu naznačovať prítomnosť narcistu alebo psychopata.“

Radí Robert Tomšik, odborník na narcizmus

Zdroj: archív R.T.

Ako ho rozpoznať?
Medzi kľúčové správanie a črty, na ktoré si treba dávať pozor podľa pána Tomšika, patrí grandiózny pocit vlastnej dôležitosti. Narcisti totiž veria, že sú nadradení nad ostatných ľudí a často sa chvália svojimi úspechmi a majetkom. Tiež potrebujú byť nadmieru obdivovaní, neustále vyhľadávajú pozornosť, uznanie a chválu a sú rozrušení, keď sa cítia ignorovaní alebo nedocenení. Vraví, že empatia je pre narcistov výrazným deficitom, pretože nevedia pochopiť pocity, potreby alebo perspektívy ľudí vo svojom okolí alebo sa o ne zaujímať. „Ďalšou významnou črtou je zmysel pre oprávnenie, keď narcisti veria, že si zaslúžia špeciálne zaobchádzanie, a sú ochotní využívať ľudí alebo manipulovať nimi, aby ho získali. Bežné je manipulatívne a kontrolné správanie, pretože využívajú taktiky ako vina, gaslighting a iné techniky na presadenie dominancie a získanie moci vo vzťahu,“ vysvetľuje.

Zdroj: Shutterstock

Zdravé hranice
Podľa uznávaného odborníka toxické osoby len zriedka prevezmú zodpovednosť za svoje činy, často presúvajú vinu na iných, ospravedlňujú sa alebo zľahčujú svoje chyby. Prevláda tiež intenzívna žiarlivosť, pretože môžu nadmerne závidieť úspechy alebo pozornosť ostatným ľuďom, cítia sa ohrození a pokúšajú sa ich podkopávať alebo znevažovať. Narcisti často porušujú hranice a osobný priestor, ignorujú súkromie, ignorujú požiadavky alebo nerešpektujú individualitu. Nezdravá sebastrednosť je základným prvkom ich charakteru, uprednostňujúc svoje potreby a túžby pred všetkým ostatným. „Zatiaľ čo príležitostné narcistické črty sú prítomné u každého, pretrvávajúce a všadeprítomné vzorce, ktoré negatívne ovplyvňujú vzťah, sú problematické. Rozhodujúce je uprednostniť osobnú pohodu a stanoviť si zdravé hranice. Ak sa u potenciálneho partnera neustále prejavuje viacero varovných signálov, môže byť rozumné prehodnotiť nadviazanie vzťahu s nimi,“ varuje doktor Tomšik.

Zdroj: shutterstock

Vplyv na duševné zdravie obetí
Podľa autora knihy V zajatí narcizmu zahŕňa syndróm narcistického zneužívania celý rad symptómov a psychologických zvláštností, ktoré pociťujú jednotlivci, ktorí boli vo vzťahu s narcistickým partnerom alebo niekým, kto prejavoval narcistické a psychopatické črty. „Hoci to nie je formálne uznané ako diagnostikovateľná porucha v DSM, je to široko používaný termín v oblasti psychológie na opis následkov takýchto vzťahov. Syndróm narcistického zneužívania vzniká z emocionálnej a psychologickej manipulácie, kontroly a zo zlého zaobchádzania zo strany narcistického partnera, čo vedie k hlbokým a trvalým negatívnym vplyvom na duševnú, emocionálnu a fyzickú pohodu obete. Jeho bežné prejavy sú emocionálna trauma zahŕňajúca intenzívny strach, úzkosť, strach a zmätok v dôsledku narcistických manipulatívnych a gaslightingových taktík (manipulácia, ktorá núti obeť spochybňovať svoj úsudok, pozn. red.),“ objasňuje odborník a dopĺňa, že narcistickí partneri navyše často izolujú svoje obete, prerušujú väzby s priateľmi, rodinou a podpornými systémami, čo vedie k pocitom izolácie a závislosti. „Depresia, úzkostné poruchy a dokonca aj posttraumatická stresová porucha môžu vzniknúť z pokračujúceho emocionálneho zneužívania,“ varuje, že tento syndróm môže mať hlboký vplyv na duševné zdravie obetí a tie môžu uvažovať alebo sa zapojiť do sebapoškodzujúceho správania vrátane samovražedných tendencií.

Zdroj: shutterstock

Terapii sa nevyhnete
V niektorých prípadoch sa u obetí môže vyvinúť štokholmský syndróm, ktorým si vytvoria nezdravú pripútanosť k svojmu násilníkovi a bránia ho alebo ho chránia napriek spôsobenej ujme. „Narcistické zneužívanie často podkopáva schopnosť obetí určovať a presadzovať hranice, podporuje spoluzávislosť a stratu osobnej identity. Zotavenie z narcistického zneužívania si zvyčajne vyžaduje odborný zásah, ako je terapia alebo poradenstvo, aby sa vyriešila psychologická a emocionálna trauma, obnovilo sa sebavedomie a stanovili sa zdravé hranice,“ vraví doktor Tomšik.

Zdroj: shutterstock

Ako si pomôcť
Podľa odborníka, ak sa ocitnete vo vzťahu s narcistom alebo toxickou osobou, je dôležité, aby ste uprednostnili svoje blaho a podnikli kroky na svoju ochranu. „Vzdelávajte sa o narcistickom správaní a toxických vzťahoch, aby ste získali jasno a robili informované rozhodnutia. Stanovte si jasné hranice, aby ste sa chránili pred ďalšou emocionálnou ujmou, no buďte pripravení na odpor alebo manipuláciu zo strany narcistu. Vyhľadajte podporu od dôveryhodných priateľov, rodiny alebo podporných skupín, ktoré môžu poskytnúť potvrdenie a poradenstvo.“

Možno ani netušíte...
Zo svojej praxe eviduje dokonca prípady, keď jednotlivci nevedomky žili v škodlivom alebo narcistickom vzťahu celé roky aj desaťročia. „Identifikácia takého vzťahu môže byť náročná, pretože k manipulácii a kontrole zo strany toxického partnera môže dochádzať postupne a nenápadne. Tieto osoby sa vyznačujú extrémnym pocitom vyčerpania. Byť vo vzťahu s toxickou osobou môže spôsobiť neustály stres, únavu a emocionálne vyčerpanie,“ vraví a vyzýva, že ak má osoba podozrenie, že je vo vzťahu s nebezpečným jednotlivcom alebo narcistom, je dôležité vyhľadať podporu a odbornú pomoc. „Terapeut, psychológ alebo odborný konzultant môže poskytnúť hlbší pohľad na dynamiku vzťahu, ozrejmiť a vysvetliť stav osobe, ako aj spraviť diagnostiku psychologického stavu osoby, aby sa uistila, že jej predpoklady sú pravdivé. Takisto, sebavzdelávanie v narcistických vzťahoch môže byť cenným a posilňujúcim spôsobom, ako pochopiť dynamiku a účinky takýchto vzťahov.“ Je nutné dodať, že v dispozícii je množstvo kníh a online zdrojov, ktoré opisujú narcizmus, narcistické vzťahy a ich vplyv.

Zdroj: Shutterstock

Idealizovať – devalvovať – odhodiť
Toxické vzťahy často sledujú cyklus známy ako vzor „idealizovať-devalvovať-odhodiť“, kde narcista najprv partnera idealizuje, potom ho degraduje a kritizuje a nakoniec ho môže zahodiť. „Zvyčajne to začína fázou idealizácie, kde narcisti zasypávajú svojho partnera láskou a obdivom. Ako však vzťah napreduje, dostávajú sa do fázy devalvácie, kde kritizujú a znevažujú svojho partnera, čím podkopávajú ich sebaúctu. Nakoniec nastáva fáza odhodenia, keď narcista náhle ukončí vzťah alebo sa citovo stiahne. Po odhodení sa niektorí narcisti môžu pokúsiť priviesť partnera späť k sebe pomocou manipulácie alebo prísľubov zmeny.“ Podľa odborníka sa tento cyklus môže dookola opakovať aj roky a narcista tak uväzní partnera v emocionálnom zmätku. „Je dôležité poznamenať, že cyklus sa môže líšiť v trvaní a intenzite a nie všetky vzťahy majú presne rovnakú postupnosť.“